ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนกับหลักทรัพย์

Titleระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนกับหลักทรัพย์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsพัลลภา รัตนพิทักษ์สุข
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG พ581
Keywordsการลงทุน, การลงทุน--การจัดการ, การลงทุน--การบริหารความเสี่ยง, ธุรกิจหลักทรัพย์--การบริหาร, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, หลักทรัพย์--การลงทุน
Abstract

การลงทุน คือ ความต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดังนั้น ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนกับหลักทรัพย์ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเหมาะสมของการลงทุนในหลักทรัพย์โดยนำผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสของหลักทรัพย์ หลาย ๆ ตัวมาเปรียบเทียบกัน เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนได้ลดความเสี่ยง (Risk) ในการลงทุนให้น้อยที่สุดแต่ยังคงได้รับผลตอบแทน (Payoff) ในระดับที่น่าพอใจ โดยผู้ใช้ระบบสามารถเลือกหลักทรัพย์ที่สนใจจะลงทุนซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านโปรแกรม Web browser ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบและใช้โปรแกรม MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อนำไปเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไร ภายใต้สูตร P=((Qn-Qt)/Qt)*100 โดยที่ Qt คือ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่เลือกลำดับที่ 1 และ Qn คือ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่เลือกลำดับที่ 2 จากนั้นระบบจะนำเสนอรายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านการคำนวณ หาร้อยละของการทำกำไร มาเรียงลำดับความร่าลงทุนจากมากไปน้อยไปรูปแบบตารางให้ผู้ลงทุนได้ตัดสินใจเลือกลงทุน ระบบนี้จะช่วยประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่ต้องการหาหลักทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในกลุ้มหลักทรัพย์ที่ต้องการ

Title Alternate Securities investment decision making-aid system