ระบบงานยานพาหนะผ่านเครือข่าย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Titleระบบงานยานพาหนะผ่านเครือข่าย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsธิติพร ชาญศิริวัฒน์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTL ธ586ร
Keywordsยานพาหนะ--ฐานข้อมูล, ยานพาหนะ--ระบบสารสนเทศ--การบริการ, ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ยานพาหนะ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, เครือข่าย
Abstract

การศึกษานี้เพื่อพัฒนาระบบงานยานพาหนะผ่านเครือข่าย เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยการนำระบบฐานข้อมูล MySQL มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้โปรแกรมภาษา PHP เป็นซอร์ฟแวร์ในการพัฒนา

Title Alternate Online system for motor vehicle department : Case study at Ubon Ratchathani Rajabhat University
Fulltext: