ระบบจดจำเสียงพูดภาษาอังกฤษด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับและการคำนวณแบบซอฟต์

Titleระบบจดจำเสียงพูดภาษาอังกฤษด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับและการคำนวณแบบซอฟต์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsพิมพ์สุดา ไฉยากุล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA พ718
Keywordsการคำนวณแบบซอฟต์, ข่ายงานประสาทเทียม (คอมพิวเตอร์), จดจำเสียง, เสียงพูด, โครงข่ายประสาทเทียม, โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์--การออกแบบ
Abstract

การคำนวณแบบซอฟต์ได้ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในระบบการจดจำเสียงพูด ซึ่งระบบนี้ได้ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับในการจดจำข้อมูลเสียง จากหลักการดังกล่าวการคำนวณแบบซอฟต์ได้ลดอัตราความผิดพลาดไปร้อยละ 25.100 เวลาการสอนร้อยละ 99.991 เมื่อเปรียบเทียบกับโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับแบบดั้งเดิมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำเอาการคำรวณแบบซอฟต์มาใช้ร่วมกับ โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับในระบบการจดจำเสียงพูด การศึกษาค้นคว้าแสดงให้เห็นว่าการคำนวณแบบซอฟต์ทำให้ความสามารถการจดจำข้อมูลเสียงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Title Alternate English speech recognition system via back propagation neural networks and soft computing
Fulltext: