ระบบจัดการสารสนเทศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

Titleระบบจัดการสารสนเทศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsทศพร สาธรวิศิษฐ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT ท237ร
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
Abstract

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้อยู่ในลักษณะฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งง่านต่อการสืบค้น และติดตามได้โดยผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ระบบที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลทะเบียนสมาชิก รวมถึงจัดพิมพ์รายงานทะเบียนสมาชิกและรายงานทางการเงิน การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมด้วยวิธีการทดสอบแบบ Black box testing ในขั้นตอนการพัฒนานั้นได้ทำการพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม Borland developer studio 2006 ในส่วนของภาษา C# Builder เพื่อสร้าง ASP.NET Web Application ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Interbase SQL Server 705 และใช้ระบบปฏิบัติการ Window XP Professional โดยใช้ Microsoft IIS เป็น Web Server จากกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น พบว่าโปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยได้ค่าประเมินค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.04 และสามารถนำไปใช้ในงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่าง ๆ ได้

Title Alternate The information technology system for cremation associations
Fulltext: