ระบบจัดการสำหรับร้านให้บริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์

Titleระบบจัดการสำหรับร้านให้บริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsสุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ส847
Keywordsการวิเคราะห์ระบบ, การออกแบบฐานข้อมูล, เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Abstract

การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการสำหรับร้านให้บริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการสำหรับร้านให้บริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของเว็บแอพลิเคชันประกอบด้วยระบบจัดการข้อมูลลูกค้า ระบบจัดการข้อมูลอะไหล่ ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน ระบบจัดการการรับเครื่อง ระบบจัดการประวัติซ่อม ระบบจัดการเบิกอะไหล่ ระบบรายงานในส่วนผู้จัดการ และลูกค้า
ผลการศึกษาพบว่า ระบบจัดการสำหรับร้านให้บริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถบันทึกข้อมูลการให้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ทำได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลในส่วนของร้านคอมพิวเตอร์ และลูกค้าที่เข้ารับบริการเป็นอย่างดี

Title Alternate The management system for a computer service shop
Fulltext: