ระบบจัดการงานซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบจัดการงานซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsเจนณรงค์ นามมณี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG จ715
Keywordsครุภัณฑ์และอุปกรณ์--ฐานข้อมูล, คอมพิวเตอร์--ครุภัณฑ์และอุปกรณ์--ฐานข้อมูล, พัสดุ--ฐานข้อมูล
Abstract

การศึกษาและพัฒนาระบบการดำเนินงานซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการงานซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของ Web Application ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบยืม-คืน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ระบบป้ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบรายงานทางสถิติ
วิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบจัดการงานซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้กระบวยการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) ใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบใช้โปรแกรม Dreamweaver ในการจัดการโปรแกรมทำให้ผู้ใช้สามารถนำมาใช้สร้างเว็บไซต์อีกทั้งประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือออนไลน์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Apache เป็น Application Server ใช้ PHP เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และใช้ MySQL เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล
ผลของการค้นคว้าอิสระนี้ผู้วิจัยพบว่า ระบบจัดการงานซ่อมครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นสามารถบันทึกข้อมูล แสดงข้อมูล และคำนวณได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบสามารถนำสารสนเทศใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

Title Alternate Management information system for computer maintenance center a case study for faculty of Science, Ubonratchathani University