ระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและการจัดการผ่านระบบเครือข่าย

Titleระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและการจัดการผ่านระบบเครือข่าย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsวิกานดา เกษตรเอี่ยม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ว497
Keywordsการบริหารงานบุคคล, ฐานข้อมูล, ระบบบุคลากร, เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้นำเสนอระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและการจัดการ ผ่านระบบเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ อาจารย์และผู้บริหาร โดยใช้ภาษาโปรแกรม คือ PHP และฐานข้อมูล MySQL ระบบฐานข้อมูลบุคลากรได้ทำการจัดเก็บข้อมูลดังนี้ ข้อมูลประวัติอาจารย์ ข้อมูลการเขียนบทความ ข้อมูลการแต่งหนังสือ ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลผลงานวิจัย ข้อมูลประวัติการศึกษา ข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลการลา ข้อมูลภาระงานสอน ข้อมูลความชำนาญพิเศษ และข้อมูลประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งระบบสามารถทำการจัดเก็บ ค้นหา ข้อมูลข้างต้นและสร้างรายงานทางสถิติ ผลการพัฒนา โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการทำให้ง่ายต่อการนำเอาไปประมวลผลและอำนวยความสะแก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน โดยเฉพาะงานระบบการตัดสินใจของผู้บริหารที่เน้นด้านรายงานสรุปข้อมูลบุคลากรภายในองค์กร

Title Alternate Online personnel database system
Fulltext: