คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
Henry Fonji Achaleke. (2019). Evaluating factors influencing consumers’ choices of supermarkets for grocery shopping. Ubon Rachathani: Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University.
PDF icon Henry Fonji Achaleke.pdf (1.12 MB)
Wiwat Puatatsananon, Kittisak Kuntiyawichai, & Griengsak Kaewkulchai. (2005). A study and development of Windows based program for structural reliability analysis. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Wiwat_Puatatsananon.pdf (3.85 MB)
Patareeya Wisaijorn. (2007). A study of extensive reading (ER) with EFL Thai students at Ubon Rajathanee University. Ubon Ratchathani : Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathanee University.
PDF icon Patareeya_Wisaijorn2549.pdf (1.72 MB)
PDF icon Suriyan_Panlay.pdf (3.05 MB)
PDF icon Wanida_Kanakas.pdf (12.02 MB)
PDF icon Kunpetch_Chaytaweep.pdf (1.44 MB)
PDF icon Surasak_Boon-ard.pdf (49.25 MB)
PDF icon Kitiporn_Choprakarn.pdf (36.21 MB)
สรญา แก้วพิทูลย์. (2549). กระบวนการสร้างพลังในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Soraya_Kae.pdf (56.7 MB)
PDF icon Wandee_Rungsriwijitprapa2553.pdf (3.44 MB)
PDF icon Chortip_Kuntachot.pdf (1023.31 KB)
กฤษณา ศิริพล. (2551). การกระจายอุณหภูมิของหมูยอขณะต้ม. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Krisna_Siripon.pdf (33.24 MB)
PDF icon Komsan_Dar2555.pdf (8.41 MB)
สังวาลย์ แก่นโส. (2548). การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sungwan_Kanso.pdf (922.64 KB)
PDF icon Pitak_Singtongla.pdf (479.45 KB)
PDF icon Parichart_Poomkajorn.pdf (2.46 MB)
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. (2547). การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Pranee_Pattanapipitpaisal.pdf (2.31 MB)
PDF icon Warisa_Sintaweewarakul.pdf (1.66 MB)
PDF icon Nipawan_Pongprom.pdf (15.48 MB)
PDF icon Sureeporn_Ketngam.pdf (19.97 MB)
PDF icon Rewat_Lha2542.pdf (5.1 MB)
PDF icon Chutinun_Prasitpuriprecha_2540.pdf (4.79 MB)
PDF icon Pongsak_Rattanachaikulsopon.pdf (2.21 MB)
PDF icon Pitak_Singtongla.pdf (424.26 KB)
PDF icon Taweesak_Wiyachai.pdf (11.75 MB)

Pages