การกระจายอุณหภูมิของหมูยอขณะต้ม

Titleการกระจายอุณหภูมิของหมูยอขณะต้ม
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2551
Authorsกฤษณา ศิริพล
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS1974.M6 ก282
Keywordsหมูยอ--การผลิต, หมูยอ--วิจัย, อาหาร--การผลิต
Abstract

หมูยอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี เพราะผลิตภัณฑ์นี้มีความแตกต่างจากหมูยอทั่วไป คือ มีการห่อด้วยใบตอง แต่อย่างไรก็ตาม ใบตองกลับเป็นสาเหตุให้การถ่ายเทความร้อนไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อศึกษาการถ่ายเทความร้อนในหมูยอ หมูยอจะถูกสมมติให้มีรูปทรงกระบอกยาว จากนั้นจึงพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการถ่ายเทความร้อนแบบ 1 มิติ เพื่อทำนายอุณหภูมิกึ่งกลางหมูยอ และใช้เทคนิคไฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนส์เพื่อช่วยในการคำนวณ จากผลการเปรียบเทียบค่าจากการทำนายกับอุณหภูมิที่ได้จากการต้มจริง พบว่า แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถทำนายได้แม่นยำในหมูยอทุก ๆ ขนาด (ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่) โดยมีค่าเบี่ยงเบนรากกำลังสองเฉลี่ยสูงสุด 0.7 องศาเซลเซียส ดังนั้นแบบจำลองนี้จึงถูกนำมาทำนายเวลาการต้มหมูยอขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ โดยใช้ข้อแนะนำจาก FSIS (Food Safety and Inspection Services, USDA) โดยเวลาการต้มหมูยอที่คำนวณได้มี 21.3, 22.3 และ 44.0 นาที สำหรับหมูยอขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ตามลำดับ

Title Alternate Temperature distribution of Thai sausage during boiling
Fulltext: