การกระจายอุณหภูมิของหมูยอขณะต้ม

Titleการกระจายอุณหภูมิของหมูยอขณะต้ม
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2551
Authorsกฤษณา ศิริพล
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS1974.M6 ก282
Keywordsหมูยอ--การผลิต, หมูยอ--วิจัย, อาหาร--การผลิต
Abstract

หมูยอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี เพราะผลิตภัณฑ์นี้มีความแตกต่างจากหมูยอทั่วไป คือ มีการห่อด้วยใบตอง แต่อย่างไรก็ตาม ใบตองกลับเป็นสาเหตุให้การถ่ายเทความร้อนไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อศึกษาการถ่ายเทความร้อนในหมูยอ หมูยอจะถูกสมมติให้มีรูปทรงกระบอกยาว จากนั้นจึงพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการถ่ายเทความร้อนแบบ 1 มิติ เพื่อทำนายอุณหภูมิกึ่งกลางหมูยอ และใช้เทคนิคไฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนส์เพื่อช่วยในการคำนวณ จากผลการเปรียบเทียบค่าจากการทำนายกับอุณหภูมิที่ได้จากการต้มจริง พบว่า แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถทำนายได้แม่นยำในหมูยอทุก ๆ ขนาด (ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่) โดยมีค่าเบี่ยงเบนรากกำลังสองเฉลี่ยสูงสุด 0.7 องศาเซลเซียส ดังนั้นแบบจำลองนี้จึงถูกนำมาทำนายเวลาการต้มหมูยอขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ โดยใช้ข้อแนะนำจาก FSIS (Food Safety and Inspection Services, USDA) โดยเวลาการต้มหมูยอที่คำนวณได้มี 21.3, 22.3 และ 44.0 นาที สำหรับหมูยอขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ตามลำดับ

Title Alternate Temperature distribution of Thai sausage during boiling