การตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2541
Authorsเรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์, ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTA474 ร769
Keywordsการตรวจสอบจุลโครงสร้าง, สมบัติทางกล, เหล็กหล่อ
Abstract

โครงการวิจัยนี่้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคุณสมบัติทางกลที่ทดสอบได้แก่ การทดสอบแรงตึง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบความแข็งแรง นอกจากนี้ มีการหาปริมาณของธาตุที่สำคัญที่ผสมของในเหล็กหล่อ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้กำหนดประเภทของเหล็กหล่อที่ผลิตได้จากโรงงาน และนำไปปรับปรุงเหล็กหล่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ตลอดจนการนำเหล็กหล่อที่ผลิตได้ไปใช้งานให้เหมาะสม

Title Alternate Testing of microstructure and mechanical property in cast iron from industry in Ubon Ratchathani
Fulltext: