การคัดเลือกเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินจากอาหารหมัก

Titleการคัดเลือกเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินจากอาหารหมัก
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsปาริชาติ พุ่มขจร
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR92.B3 ป554ค
Keywordsกรดแลคติค, สารต้านจุลชีพ, อาหารหมัก, แบคทีเรีย, แบคเทอริโอซิน
Abstract

เมื่อทำการคัดเลือกเชื้อที่สร้างแบคเทอริโอซินโดยวิธี agar spot assay มีเพียง 10 isolates ที่สามารถสร้างแบคเทอริโอซินมายับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทดสอบ คือ Leuconostoc mesenteroides TISTR473 ได้ เมื่อนำ culture supermatant ของเชื้อไปทดสอบการสร้างแบคเทอริโอซินโดยวิธี swab-paper disc method มีเพียง 9 ใน 10 isolates ที่ยังคงยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ แลคติคแอสิดแบคทีเรียที่แยกได้เป็นแบคทีเรียสกุล Lactococcus และ Pediococcus แบคเทอริโอซินที่สร้างจากเชื้อที่แยกได้มีคุณสมบัติดังนี้ คือ ไวต่อเอนไซม์โปรติเนส K สามารถทนความร้อน 100 องศาเซลเซียสได้นานอย่างน้อย 30 นาที ความสามารถในการยับยั้งเชื้ออื่นมีค่อนข้างแคบ ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นที่นำมาทดสอบได้ ถูกผลิตออกมามากที่สุดที่เวลา 24 ชั่วโมงของการเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวง และมีกลไกการทำลายเซลล์แบคทีเรียทดสอบเป็นแบบทำให้เซลล์ตายโดยเซลล์ไม่แตกสลาย

Title Alternate Screening of bacteriocin-procducing lactic acid bacteria isolated from fermented foods