การจัดการแม่สุกรเลี้ยงลูกโดยวิธีการประคบร้อนเต้านม

Titleการจัดการแม่สุกรเลี้ยงลูกโดยวิธีการประคบร้อนเต้านม
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsวริษา สินทวีวรกุล, จรูญ สินทวีวรกุล, ดนัย สร้อยสุข
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSF395 ว694
Keywordsสุกร--การวิจัย, สุกร--การเลี้ยง
Abstract

การศึกษาการจัดการแม่สุกรเลี้ยงลูกโดยวิธีการประคบร้อยเต้านม ทำการศึกษากับ
แม่สุกรลาร์ไวท์-แลนท์เดชจำนวน 36 ตัว โดยใช้แผนทดลองสุ่มตลอด
ทำการสุ่มแม่สุกรที่จำนวนครอกใกล้เคียงกันเข้าทดลองแม่สุกร
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มกลุ่มละ 9 ตัว ทรีทเม้นแม่สุกรทั้ง 4 กลุ่ม

Title Alternate Effect of under massage with a warm cloth on Sow Management