การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Titleการคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2541
Authorsพิทักษ์ สิงห์ทองลา, บุญส่ง เอกพงษ์, ยุวดี ชูประภาวรรณ, อุทัย อันพิมพ์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB349 ร451
Keywordsมะเขือเทศ--เมล็ดพันธุ์--การทดสอบ, มะเขือเทศ--โรคพืชและศัตรูพืช, โรคพืช
Abstract

การเปรียบเทียบสายพันธุ์มะเขือเทศที่มีความต้านทานโรคเหี่ยวเขียว เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูป โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Completedly Block Design จำนวน 4 ซ้ำ ผลการทดลองพบว่า พันธุ์ที่ให้ผลผลรวมสูงสุดคือพันธุ์ CL-5915-93D4-1-0 ส่วนพันธุ์ TW-4 มีผลผลิตปานกลาง และพันธุ์ O-Red Peto-94 และ P-882 ให้ผลผลิตต่ำสุด พันธุ์ที่ต้นมีความสูงมากกว่าจะมีผลผลิตมากกว่าพันธุ์ที่มีความสูงต่ำกว่า ส่วนพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้อยกว่า

Title Alternate The selection of industrial tomato varities for resistant to bacterial wilt in the northeast region of Thailand