การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้

Titleการตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2540
Authorsชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, ศิริมา สุวรรณกูฏ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746090836
Call NumberQR92.B3 ช617
Keywordsสารต้านจุลชีพ, แบคทีเรีย, แบคเทอริโอซิน--การตรวจ
Abstract

เชื้อ Lactic acid bacteria ที่แยกได้จากอาหารหมักดอง ผลไม้ และผลิตภัณฑ์นมหลายชนิดในอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 73 หมายเลข ถูกนำมาทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานทางชีวเคมี เพื่อคัดเลือกเชื้อ Lactobacillus spp. ได้จำนวน 21 หมายเลข เมื่อนำเชื้อ Lactobacillus spp. มาสกัดสารแบคเทอริโอซิน และนำสารสกัดแบคเทอริโอซินมาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อทดสอบ พบว่า มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อทดสอบแตกต่างกัน นำเชื้อที่ผลิตแบคเทอริโอซินมาศึกษาสภาวะที่เหมาะสม และคุณสมบัติการทนร้อนของสารแบเทอริโอซิน พบว่า ระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเชื้อมีผลต่อการผลิต และการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อทดสอบของสารแบคเทอริโอซิน

Title Alternate Detection for bacteriocins from microorganisms