กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2552
Authorsกิติพร โชประการ, นริศรา แสงเทียน
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG156.5.E26 ก674
Keywordsการท่องเที่ยว--การจัดการ--อุบลราชธานี, การท่องเที่ยว--การมีส่วนร่วมของประชาชน--อุบลราชธานี, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ--การมีส่วนร่วมของประชาชน--อุบลราชธานี
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมนุมในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจำนวน 162 คน สำหรับเป็นข้อมูลในการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งจัดขึ้น 6 ครั้ง และการจัดเวทีชาวบ้าน 2 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นและความต้องการของชุมชนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเพื่อจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว มีตัวแทนจากภาคประชาชนและภาครัฐเข้าร่วมจำนวน 218 คน ผลการวิจับพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสารร่วมให้ข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมปรึกษาหารือ และร่วมตัดสินใจทำให้ชุมชนสามารถจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีได้จำนวน 4 แผน 6 โครงการ

Title Alternate Community participation process on environmental management plans for sustainable tourism of Kaengsapue Piboonmangsahan, Ubon Ratchathani province