กรณีศึกษาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleกรณีศึกษาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsวนิดา แก่นอากาศ, ธนกร ลิ้มสุวรรณ, อนุพงษ์ รัฐิรัมย์, พิชิต โสภากัณฑ์
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB1028.5 ร451ก
Keywordsการเรียนการสอนผ่านเว็บ, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Abstract

ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสารสนเทศได้ถูกทำการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาัอุบลราชธานี ซึ่งคุณสมบัติ รูปแบบการใช้งานและผลของการใช้งานมีหลายประเด็นให้ศึกษาวิจัย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและดัชนีประสิทธิผลในการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่นี้ในด้านลบและบวกที่ส่งผลตรงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องคือ ผู้สอยและผู้เรียน ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการปรับวัฒนธรรมในการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ในการที่นักศึกษาสามารถเพิ่มพูนประสิทธิผลการศึกษาได้จากเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบใหม่ โดยงานวิจัยนี้ยังได้เสนอแนะกรอบแนวการพัฒนา นโยบาย การปรับปรุง แก้ไข ในการเรียนรู้อันที่จะก่อให้เกิดรูปธรรมการนำไปใช้งานได้จริง

Title Alternate A case study of e-learning in Ubonratchathani University
Fulltext: