การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส

Titleการคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR90 ป445
Keywordsเอนไซม์ไลเปส, แบคทีเรียทนอุณหภูมิสูง
Abstract

การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส โดยเก็บตัวอย่างดินและน้ำในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และเขตจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งสิ้น 12 ตัวอย่าง แยกได้เชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ที่เจริญบนอาหาร olive oil agar บ่มที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส จำนวน 82 ไอโซเลท ทดสอบการสร้างเอนไซม์ไลเปสของเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อโดยใช้วิธี tribulyrin agar diffussion assay ได้เชื้อแบคทีเรียที่ให้รัศมีของบริเวณใสมากกว่า 5.1 เซนติเมตร จำนวน 6 isolates เมื่อนำมาหากิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสโดยวิธีการไตเตรทกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยใช้น้ำมันมะกอกเป็นสารตั้งต้นในการทดสอบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส พบเชื้อที่มีกิจกรรมเอนไซม์มากกว่า 75 unit/ml จำนวน 4 isolates

Title Alternate Screening of lipase-producing thermophilic bacteria