การตรวจหา DNA marker ที่อยู่ใกล้ชิดกับยีน NAC1 ของ Chlamydomonas reinhardtii โดยวิธี RADP analysis

Titleการตรวจหา DNA marker ที่อยู่ใกล้ชิดกับยีน NAC1 ของ Chlamydomonas reinhardtii โดยวิธี RADP analysis
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2542
Authorsพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR82.S8 พ164
KeywordsRAPD, จุลินทรีย์, ลายพิมพ์ดี เอ็น เอ
Abstract

การตรวจหา DNA marker ที่อยู่ใกล้ชิดกับยีน NAC1 ของ Chlamydomonas reinhardtii โดยวิธี RADP analysis ซึ่งโปรแกรม PCR ที่ใช้ในการทำ RAPD analysis คือ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ตามด้วย 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที และ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที ตามลำดับ โดยทำซ้ำทุกขั้นตอน 45 รอบ และใช้ random primers จำนวน 40 ตัว คือ OPB1-OPB20 และ CPC1-OPC20 ในการศึกษานี้พบ DNA marker 2 ตัวที่อยู่ห่างจากยีน NAC1 ของ Chlamydomonas reinhardtii น้อยกว่า 1 map unit ซึ่่ง DNA markers ทั้งสองตัวนี้สามารถถูกนำไปใช้ในการตรวจหายีน NAC1 ของ Chlamydomonas reinhardtii ต่อไป

Title Alternate Identification of an DNA marker closely linked to the NAC1 gene of Chlamydomonas reinhardtii by RAPD analysis