การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน

Titleการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsสังวาลย์ แก่นโส
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR90 ส541
Keywordsจุลินทรีย์, แบคทีเรีย, ไฮโดรเจน
Abstract

จากการคัดเลือดเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างแม่น้ำโขงและน้ำพุร้อน สามารถคัดแยกได้ทั้งหมด 47 isolate เป็นเชื้อที่สร้างก๊าซได้ 11 isolate เชื้อที่ผลิตก๊าซได้ดีมี 2 isolate คือ KRS4B/5 และ KRS4C/6 ซึ่งผลิตก๊าซได้ 2.5 ml และ 4.0 ml สามารถเจริญได้ดีในช่วง pH40-8.0 และช่วงอุณหภูมิ 20-50 องศาเซลเซียส สามารถสร้างก๊าซไฮโดรเจนได้ปริมาตรมากที่สุด ที่ pH7.0 และที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส

Title Alternate Screening and isolation of hydrogen-producing microbes with high potential for bio-production of hydrogen
Fulltext: