การกำหนดแผนการจ่ายกำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เหมาะสมเพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย

Titleการกำหนดแผนการจ่ายกำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เหมาะสมเพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2555
Authorsคมสันต์ ดาโรจน์, วัฒนะ ลิมปนันท์วดี, สมนึก เวียนวัฒนชัย, ราเชนทร์ บุญทัน
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK1010 ค152
Keywordsการจ่ายกำลังไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้ากำลัง, ระบบไฟฟ้ากำลัง--การวิเคราะห์
Abstract

งานวิจัยนี้ได้เน้นศึกษาผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระจายตัว ที่มีต่อพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายอยู่สองประเด็นหลัก ได้แก่ ผลกระทบของปริมาณไฟฟ้าที่ระบุในสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้า และผลกระทบจากปริมาณการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม ณ เวลาจริง ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระจายตัวที่ใช้เชื้อเพลิงแบบชีวมวล ที่มีผลต่อพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย โดยกรอบการวิจัยได้สร้างเป็นปัญหาการคำนวณหาค่าที่เหมาะสมและใช้วิธีการประมาณความสัมพันธ์ของกำลังการผลิตไฟฟ้ากับกำลังไฟฟ้าสูญเสียเป็นฟังก์ชันควอดราติก เพื่อแก้ปัญหาพบว่าวิธีการที่นำเสนอสามารถแก้ปัญหาที่สร้างขึ้นได้อย่างดี โดยได้มีการทดสอบกับสายป้อนหมายเลข 8 ของสถานีไฟฟ้าย่อยอุบลราชธานี ซึ่งมีจำนวน 93 บัส และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 MW เชื่อมต่ออยู่ ณ หมายเลข 42 และได้ใช้ข้อมูลโหลดรายชั่วโมงที่มีการจัดการข้อมูลเบื้องต้นตามแนวทางการวิจัยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เคยทำวิจัยมาก่อน
จากผลการวิจัยพบว่า ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและแนวทางการควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม ณ เวลาจริง มีผลทำให้พลังงานไฟฟ้าสูญเสียลดลงเหลือเพียง 18.734 เปอร์เซ็นต์ และ 14.296 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับกรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายกำลังไฟฟ้าขนาด 7.5 MW
ถึงแม้ว่าในประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎระเบียบรองรับเกี่ยวกับ ราคารับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่คำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งและกำลังไฟฟ้าที่จ่าย ณ เวลาจริง ที่ทำให้พลังงานไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายเปลี่ยนแปลงไป แต่ในระบบไฟฟ้าที่มีการแปรรูปไปแล้ว ผลกระทบจากตำแหน่งที่ตั้ง และปริมาณกำลังไฟฟ้าที่มีการจ่าย ณ เวลาจริง จะต้องคิดรวมอยู่ในราคาค่ารับซื้อพลังงานไฟฟ้า ณ เวลานั้นซึ่งมีค่าตามกลไกตลาดซื้อขายไฟฟ้า อันเป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่แท้จริง ซึ่งในประเทศไทยจะต้องมีการวิจัยเรื่องนี้กันอีกต่อไป

Title Alternate Optimal power dispatch of small power producers to reduce real power loss in distribution system
Fulltext: