การทดสอบสายพันธุ์พริกขี้หนูในบางพื้นที่ปลูกของจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการทดสอบสายพันธุ์พริกขี้หนูในบางพื้นที่ปลูกของจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2538
Authorsพิทักษ์ สิงห์ทองลา, รักเกียรติ แสนประเสริฐ
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB307.P4 พ673
Keywordsการตรวจสอบสายพันธุ์, พริกขี้หนู--พันธุ์
Abstract

การทดสอบโดยวางแผนการปลูกทดลองแบบ Factorial in RCBD ศึกษา 2 ปัจจัย คือ ศึกษษสถานที่ปลูก 2 แห่ง คือ การปลูกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับการปลูกในแปลงของเกษตรกร สายพันธุ์ที่ศึกษามีจำนวน 11 สายพันธุ์ ผลการทดลองพบว่า การปลูกในมหาวิทยาลัยให้ผลผลิตรวมสูง ผลผลิตต่อต้นสูง อายุการเก็บเกี่ยวนาน และความสูงต้นมากกว่าการปลูกในแปลงเกษตร สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุด คือพันธุ์พวงแก้ว 2จึงเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการแนะนำให้เกษตรกรปลูก

Title Alternate Regional yield testing of chili pepper in some production areas of Ubon Ratchathani Province