คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Netsai_Sirisan.pdf (933.28 KB)
PDF icon Jittapol_De.pdf (57.79 MB)
PDF icon NutchiraWannasit.pdf (137.68 MB)
PDF icon Chantana_Phr.pdf (7.33 MB)
PDF icon Tanachai_Jarujit.pdf (1.04 MB)
PDF icon Wichayanun_Thiamsuwan.pdf (63.19 MB)
ธีระพงษ์ บุญปรก. (2555). อิทธิพลของ colchicine และ oryzalin ต่อการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมของสบู่ดำ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Teerapong_Boo.pdf (6.67 MB)
PDF icon Rungsan_Cha.pdf (7.27 MB)
PDF icon Sawalee_Wongchaiya.pdf (1.41 MB)
ถ่าว, เหงียนถิ. (2552). อัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
สุริยา อุดด้วง. (2552). อนุกรมวิธานของปลาข้างลาย (Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000). คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suriya_Udd.pdf (106.15 MB)
PDF icon Piyapat_Wannasuk.pdf (4.78 MB)
PDF icon Khampee_Kae.pdf (22.82 MB)
PDF icon Viprasith_Souvannavong.pdf (13.69 MB)
PDF icon Orachorn_Wai.pdf (14.06 MB)
PDF icon Tinn_Kha.pdf (25 MB)
PDF icon Ticomporn_Phe.pdf (14.85 MB)
PDF icon PhongpatPeetapa.pdf (76.18 MB)
PDF icon Boonyanuch_Boon.pdf (1.84 MB)
PDF icon Sairung_Samathi.pdf (2.67 MB)
นิธิศ ธานี. (2564). สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nithit_Thanee.pdf (1.61 MB)
PDF icon Supannee_Poo.pdf (2.34 MB)
PDF icon Patomporn_Waewkum.pdf (3.14 MB)
PDF icon Jintara_Padchasri.pdf (8.84 MB)
PDF icon Ittipon_Wor.pdf (9.68 MB)

Pages