อนุกรมวิธานของปลาข้างลาย (Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000)

Titleอนุกรมวิธานของปลาข้างลาย (Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsสุริยา อุดด้วง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQL ส866
Keywordsปลาข้างลาย--การจำแนก
Abstract

อนุกรมวิธานของปลาข้างลาย (Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000) มีการพัฒนาอวัยวะ
และสร้างเซลล์สืบพันธุ์สมบูรณ์เต็มที่ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงสิงหาคม ของปี ในช่วงเวลาดังกล่าว
ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศ (sexual dimorphism) พบว่า ปลาเพศผู้จะมีพัฒนาสัดส่วนลำตัว
ที่มากกว่าปลาเพศเมีย จำนวน 8 ลักษณะ

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Suriya_Ud/abstract.pdf
Title Alternate Taxonomy of Pla Khang Lai (Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000) pisces: Cyprinidae