อิทธิพลของซิลิกอนและโซเดียมคลอไรด์ต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของข้าว (Oryza sativa L.)

Titleอิทธิพลของซิลิกอนและโซเดียมคลอไรด์ต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของข้าว (Oryza sativa L.)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsฉันทนา พรมจันทร์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB ฉ254อ
Keywordsการสังเคราะห์ด้วยแสง, ข้าว--การเจริญเติบโต, ซิลิกอน, เกลือ, โซเดียมคลอไรด์
Abstract

จากการศึกษา พบว่า ข้าวได้รับ NaCl 50 mM เป็นเวลา 3 ชม. ถึง 28 วัน อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง อัตราการคายน้ำ ค่าการนำที่ปากใบ และปริมาณ CO2 ใน substomatal ลดลง 10-25, 4-44, 8-54 และ 7-16 % ตามลำดับ เมื่อได้รับ NaCl 14 วันขึ้นไป พบพื้นที่ใบ น้ำหนักแห้งใบ กาบใย และราก ลดลง 33-57, 26-47, 5-31 และ 38-61% ตามลำดับ ปริมาณไอออนในเนื้อเยื่อ พบว่า NaCl ทำให้ปริมาณ K+ และซิลิก้าในใบและกาบใบลดลง ขณะที่ปริมาณ Na+ พบเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ พบว่า ในสภาพที่ได้รับเกลือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่า กข6 เนื่องในปริมาณ Na ในใบและกาบใบต่ำกว่าพันธุ์ กข6 สำหรับการให้ SiO2 ในสภาพที่ได้รับเกลือเปรียบเทียบกับสภาพที่ได้รับเกลืออย่างเดียว พบว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง และปริมาณ CO2 ใน substomatal เพิ่มขึ้นเล็กน้อย น้ำหนักแห้งใบ และกาบใบเพิ่มขึ้น 1-7 และ 2-10% ตามลำดับ อัตราส่วน K/Na ในใบและกาบใบของข้าวสูงกว่าสภาพที่ได้รับ NaCl อย่างเดียว ผลดังกล่าวสรุปได้ว่า การให้ซิลิกอนในสภาวะที่ได้รับเกลือสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและลักษณะสรีรวิทยาของข้าว โดยเพิ่มการดูด K+ และยับยั้งการดูด Na+ ในข้าว ดังนั้นจึงช่วยบรรเทาความเป็นพิษของเกลือที่มีต่อข้าวและเพิ่มความสามารถในการทนต่อเกลือให้ดีขึ้น

Title Alternate Effect of silicon and sodium chloride on photosynthetic rate and growth of rice (Oryza sativa L.)
Fulltext: