อัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

Titleอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsถ่าว, เหงียนถิ
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberGN ห669
Keywordsชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม, อุบลราชธานี, เอกลักษณ์ชาติพันธุ์
Abstract

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา การเข้ามาตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิต รวมทั้งประเพณี ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มคนเวียดนามที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีส่วนใหญ่อพยพจากทางภาคกลาง และทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศเวียดนาม ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เดินทางเข้าประเทศลาวก่อน แล้วจึงอพยพเข้ามาในประเทศไทย สาเหตุที่อพยพเนื่องจาดได้รับผลกระทบจากการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่สอง และการปราบกลุ่มชาตินิยมเวียดนามที่รัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับความสำบากในการทำมหากิน ระยะแรกของการอพยพเข้ามามีความยากลำบากในการประกอบอาชีพ การศึกษา รวมถึงการดำเนินชีวิตเนื่องจากรัฐบาลไทยระแวงเกี่ยวกับการขยายตัวของพรรคคอมมิวนิสต์ จึงเกรงว่ากลุ่มคนเวียดนามอพยพอาจมีความสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย หรือประเทศเวียดนามจึง
ถูกจำกัดการดำเนินชีวิต รวมทั้งการประกอบอาชีพ ต่อมาชาวเวียดนามอพยพรุ่นหลังได้รับการบยอมรับจากรัฐบาลไทยมากขึ้นและคนเหล่านี้มีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย รุ่นลูกหลานสามารถอยู่ด้วยกับคนไทยได้ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มคนเหล่านั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับการได้รับสัญชาติไทยพร้อมทั้งสิทธิต่าง ๆ เหมือนคนไทยทั่วไป จนถึงช่วงปี 1990 รัฐบาลไทยมีนโยบายเปิดกว้างขึ้นต่อพร้อมทั้งสิทธิต่าง ๆ เหมือนคนไทยทั่วไป จนถึงช่วงปี 1990 รัฐบาลไทยมีนโยบายเปิดกว้างขึ้นต่อคนต่างด้าวจึงทำให้ลูกหลานของคนเวียดนามได้รับสัญชาติไทยและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างอิสระเกิดการขยายตัวของธุรกิจทำให้ฐานะของครอบครัวคนไทยเชื้อสายเวียดนามดีขึ้นเป็นลำดับและธุรกิจหลักคือการประกอบอาชีพด้านขายอาหารเวียดนามที่แพร่หลายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีจนกลายเป็นอาหารประจำถิ่นและกลายเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคนไทยเชื้อสายเวียดนามนอกจากการสร้างสภาพเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งแล้ววิถีชีวิตคนไทยเชื้อสายเวียดนามยังคงมีการ ปฏิบัติตามประเพณี วัฒนธรรมของเวียดนามอยู่ต่อไปโดยผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างหลากหลายลงตัว

Title Alternate Identity of Thai citizens of vietnamese descent in the Ubon Ratchathani metropolitan municipality