ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี

Titleส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsทิฆัมพร เพทราเวช
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ท441ส
Keywordsพฤติกรรมผู้บริโภค--อุบลราชธานี, โรงภาพยนตร์--ความพอใจของผู้ใช้บริการ--อุบลราชธานี, โรงภาพยนตร์--อุบลราชธานี
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าที่มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงภาพยนตร์เนวาด้า 2) ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงภาพยนตร์เนวาด้า 3) ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า 4) ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคมีผลต่อกระบวนการจะตัดสินใจเลือกใช้บริการ โรงภาพยนตร์เนวาด้า 5) ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ความพึงพอใจคุณภาพการบริการที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า และ 6) ปัญหาและข้อเสนอแนะของโรงภาพยนตร์เนวาด้า กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ เพื่อหาค่าตัวแปรกลาง และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า ส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี มีรายได้ต่ำกว่า 5000 บาท/เดือน มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมีสถานภาพโสด ส่วนระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ และกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ผู้เข้ามาใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการบริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานีการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (p-Value = 0.022, 0.000, 0.000, 0.000<0.05) ตามลำดับ
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ อิทธิพลของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า และอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (p-Value=0.000<0.05) โดยความพึงพอใจในคุณภาพการบริการสามารถเป็นตัวแปรกลางแบบบางส่วน (Partial Mediator)
ปัญหาของโรงภาพยนตร์เนวาด้าที่พบ คือ สถานที่โดยรวมของโรงภาพยนตร์เนวาด้าค่อยข้างสกปรก สถานที่คับแคบ ที่นั่งไม่น่าเข้าใช้บริการ ช่องจำหน่ายบัตรมีจำนวนน้อยเกินไป บอร์ดแจ้งโปรแกรมภาพยนตร์ไม่ค่อยมี พนักงานไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ส่วนข้อเสนอแนะคือ ควรปรับปรุงสถานที่จอดรถ ควรจัดป้ายโฆษณาโปรแกรมภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น มีตู้เกมส์ไว้คอยบริการให้เล่นรอรอบฉาย สามารถจองบัตรผ่านช่องทางอื่นได้ ควรฝึกอบรมให้พนักงานมีจิตบริการ (Service Mind) มากกว่านี้ และควรดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าอีกด้วย

Title Alternate Marketing mix of customer's view, satisfaction in service quality influencing decision process of Nevada Cinema Ubon Ratchathani Province
Fulltext: