อิทธิพลของ NAA BA อาหารเสริม น้ำตาลซูโครส และอุณหภูมิต่อการเจริญของต้นออกเหลืองจันทรบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb.f.)

Titleอิทธิพลของ NAA BA อาหารเสริม น้ำตาลซูโครส และอุณหภูมิต่อการเจริญของต้นออกเหลืองจันทรบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb.f.)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsธนชัย จารุจิต
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB ธ138อ
Keywordsกล้วยไม้--การขยายพันธุ์, กล้วยไม้--การเจริญเติบโต, การปลูกกล้วยไม้, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, เหลืองจันทบูร--การขยายพันธุ์, เหลืองจันทบูร--การวิเคราะห์และเคมี, เหลืองจันทบูร--การเจริญเติบโต
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ NAA (naphthalene acetic acid) BA (benzyladenine) อาหารเสริม น้ำตาลซูโครส และอุณหภูมิต่อการเจริญของต้นอ่อนกล้วยไม้เหลืองจันทบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb.f.) ในสภาพปลอดเชื้อเป็นเวลา 16 สัปดาห์ พบว่า การเติมหรือไม่เติม NAA 0, 0.25 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอาหารสูตร MS ไม่มีผลทำให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตแตกต่างกัน ผลของน้ำมะพร้าว กล้วย หอมสับ และมันฝรั่งสับ ต่อการเจริญของต้นอ่อนที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ซึ่งเติมน้ำตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร พบว่าต้นอ่อนสามารถสร้างยอดใหม่ ความสูงของยอด น้ำหนักสด จำนวนราก และความยาวรากได้ดีในอาหารที่เติมน้ำมะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับกล้วยไม้หอมสับ 50 กรัมต่อลิตร (4.83, 1.97, 0.74, 12.67 และ 2.91 ตามลำดับ) และผลของน้ำตาลซูโครสความเข้มข้น 0, 10, 20 และ 30 กรุมต่อลิตร ในอาหารสูตร MS จากการศึกษาผลของ NAA และ BA ซึ่งเติมน้ำมันมะพร้าว กล้วยหอมสับ และมันฝรั่งสับ พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติมน้ำตาลซูโครส ความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้ต้นอ่อนมีความสูงของยอด น้ำหนักสด จำนวนราก และความยาวรากดีที่สุด (3.86, 0.78, 15.76 และ 3.32 ตามลำดับ) การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อน พบว่า ต้นอ่อนที่เลี้ยงในห้องที่มีสภาวะอุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส มีการเจริญเติบโตดีกว่าในห้องที่มีสภาวะอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และเมื่อนำต้นกล้าเหลืองจันทบูรมาปลูกในวัสดุปลูก กาบมะพร้าวสับ หินภูเขาไฟร่วมกับขุยมะพร้าว และมอสส์ขาว (sphagnum moss) พบว่า ต้นกล้ามีอัตราการรอดชีวิตร้อยละ 60 ถึง 66.6 ในทุกวัสดุปลูก

Title Alternate Effects of NAA, BAA, growth supplement, sucrose and temperature on growth of Dendrobium friedericksianum Rchb.f. seeding