ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ : กรณีศึกษาร้านนำทองชัย อะไหล่รถยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ : กรณีศึกษาร้านนำทองชัย อะไหล่รถยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsติณณ์ ขจรเงิน
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ต389ส
Keywordsรถยนต์--การตลาด--อุบลราชธานี, ร้านนำทองชัย อะไหล่รถยนต์--ความพอใจของผู้ใช้บริการ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการให้บริการของร้านนำทองชัย อะไหล่ รถยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการของลูกค้าร้านนำทองชัย อะไหล่รถยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ 3) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการของลูกค้าร้านนำทองชัย อะไหล่รถยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้ามาใช้บริการร้านนำทองชัย อะไหล่รถยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 220 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test F-test การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคุณ
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีกลุ่มอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป สถานภาพโสด วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 10,001-30,000 บาท โดยมีระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการของผู้มาใช้บริการ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการฯ ไม่แตกต่างกัน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคและความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ พบว่า ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคกับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านความสะดวกในการซื้อมีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้งานของผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นในการให้บริการไปยังส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านการสื่อสาร ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านความสะดวกในการซื้อ ตามลำดับ

Title Alternate Marketing mix of customer's view affecting customer satisfaction of automobile parts shop: a case study of Numthongchai, Mueang District, Ubon Ratchathani Province
Fulltext: