องค์ประกอบและการประมาณปริมาณขยะเขตเทศบาลตำบลนาส่วง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleองค์ประกอบและการประมาณปริมาณขยะเขตเทศบาลตำบลนาส่วง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsปรียาภัทร วรรณสุข
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ป474อ
Keywordsการจัดการขยะมูลฝอย, ขยะ--การสำรวจ, ขยะ--อุบลราชธานี, ขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิล, ขยะอันตราย, ขยะอินทรีย์
Abstract

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบ ลักษณะทางกายภาพและเคมีของขยะในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนอัตราการเกิดขยะและการประมาณปริมาณขยะในอนาคต 10 ปี โดยการเก็บตัวอย่างจากแหล่งกำเนิดที่สำคัญ ได้แก่ โรงเรียนตลาดสด ที่พักอาศัย สถานีอนามัย ชุมชนติดถนนหลัก และขยะรวม พบว่า ทุกแหล่งกำเนิดมีองค์ประกอบของขยะรีไซเคิลมากที่สุด ความชื้นมีค่าอยู่ระหว่าง 40-90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนความหนาแน่นปกติ มีค่าอยู่ระหว่าง 110-250 กก./ลบ.ม. ส่วนอัตราส่วนร้อยละสารอินทรีย์ของคาร์บอนและไนโตรเจน (C/N Ratio) มีค่าเท่ากับ 13.11:1 ส่วนอัตราการเกิดขยะในแต่ละแหล่งกำเนิดอยู่ในช่วง 0.4-1.7 กก./คน/วัน ส่วนอัตราการเกิดขยะรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.50 กก./คน/วัน การประมาณปริมาณขยะในอนาคต 10 ปี พบว่ามีปริมาณขยะ 3,356.74 กก./วัน แต่อย่างไรก็ตามถ้าเทศบาลมีการรณรงค์คดแยกที่ดีจะสามารถลดปริมาณขยะได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับเทศบาลตำบลนาส่วงต่อไป

Title Alternate Composition and quantitative estimation of solid waste in Nasuang municipality Ubon Ratchathani province