สมบัติการเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอล ผลกระทบต่อสมรรถนะ และการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซล

Titleสมบัติการเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอล ผลกระทบต่อสมรรถนะ และการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsอิทธิพล วรพันธ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP อ727
Keywordsการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์, น้ำมันไบโอดีเซล--ไทย--วิจัย, สมรรถนะของเครื่องยนต์, เครื่องยต์ดีเซล, ไบโอดีเซล--วิจัย, ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว, ไบโอดีเซลผสมเอทานอล
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสมรรถนะและการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซล เมื่อนำน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วผสมกับเอทานอลที่อัตราส่วน 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร มาใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล โดยเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ทำการทดสอบกับเครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ ขนาดความจุ 411 ซี.ซี. และเครื่องยนต์ 4 สูบ ขนาดความจุกระบอกสูบ 2369 ซี.ซี. โดยไม่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ ในการศึกษาได้ทำการวิเคราะห์สมบัติการเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่นำมาใช้ในการทดสอบ สมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงที่วิเคราะห์หาได้แก่ ความหนืด จุดวาบไฟ จุดติดไฟ ความถ่วงจำเพาะ ความร้อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และดัชนีซีเทน ในส่วนการทดสอบกับเครื่องยนต์ทำการทดสอบที่สภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ที่ภาระสูงสุด (Full load) สมรรถนะกับเครื่องยนต์ที่ศึกษาได้แก่ แรงบิด กำลังเบรก อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะ และประสิทธิภาพเชิงความร้อนเบรกของเครื่องยนต์ สารมลพิษที่ทำการศึกษาได้แก่ ก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ปริมาณควันดำ และอุณหภูมิก๊าซไอเสีย
จากการวิเคราะห์ทั้งทางด้านสมรรถนะ และการปล่อยสารมลพิษในเครื่องยนต์ทั้งขนาด 4 สูล และ 1 สูบ สามารถสรุปได้ว่าการทำเอทานอลมาผสมกับน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลได้โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยรต์ โดยเฉพาะการผสมเอทานอลในอัตราส่วน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรในน้ำมันไบโอดีเซล ให้ผลการทำงานที่ยอมรับได้ทั้งในด้านสมรรถนะและการปล่อยสารมลพิษ แต่ก็สามารถผสมเอทานอลได้ถึงอัตราส่วน 15 เปอร์เซ็นโดยปริมาตร โดยที่สรรถนะของเครื่องยนต์ไม่ลดลงมากนัก แต่การปล่อยสารมลพิษจากไอเสียยังคงเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ

Title Alternate Fuel properties of biodiesel-ethanol blends and their effects on performance and emission of diesel engine
Fulltext: