หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

Titleหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsวิประสิทธิ์ สุวันนะวงศ์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberNA ว638ห
Keywordsสถาปัตยกรรมศาสตร์--ลาว--หลักสูตร, หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์
Abstract

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มุ่งพัฒนาให้ประชาชนลาวหลุดพ้นจากความยากจนในปี ค.ศ.2010 และให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาในปี ค.ศ.2020 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและเร่งด่วนในการผลิตนักวิชาการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล นักวิชาการสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ยังขาดแคลน และต้องการการพัฒนาให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะนั้น ๆ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1)กำหนดทิศทางของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 2) ยกร่างหลักสูตร 4+1 (เรียนปริญญาตรี 4 ปีแล้วเรียนต่อปริญญาโท 1 ปี) ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ 3) ศึกษาความต้องการของสังคมต่อ 10 สาขาวิชาเฉพาะทาง วิธีการทำการวิจัย ด้วยวิธีเชิงอนุมาน (Qualitative Research) ได้ดำเนินการดังนี้ 1) ทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT จากนั้นจึงมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของคณะ 2)นำผลที่ได้จาก SWOT analysis มาช่วยกำหนดปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงค์ กำหนดโครงสร้าง หลักสูตร เนื้อหาสาระและการประเมินผลที่เหมาะสม 3)จัดทำแบบสอบถามแบบวัดค่าแล้วเก็บข้อมูลจากบริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง ด้วยการหาค่าร้อยละนำมาจัดลำดับความสำคัญในแต่ละระดับวุฒิการศึกษา แล้วนำมากำหนดแผนความต้องการให้เปิดหลักสูตรการศึกษาก่อนหรือหลังต่อไป
ผลที่ได้จากการวิจัย 1)วิสัยทัศน์ (Vision) ?เป็นแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตบัณฑิตตามเป้าประสงค์ของชาติด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ไปควบคู่กับการรักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ? พันธกิจ (Mission) สนับสนุนการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากร ปรับโครงสร้างและระบบการจัดการการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีปัจจัยที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เข้าถึงแหล่งความรู้อย่างสะดวกสบายเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ 2)หลักสูตร 4+1 เรียนระดับปริญญาตรี 4 ปีแล้ว ทำการศึกษาปริญญาโทอีก 1 ปี ด้วยโครงสร้างหลักสูจรที่มีจำนวนหน่วยกิจ 152 หน่วย จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค แบ่งเป็น 6 กลุ่มสาระได้แก่ กลุ่มสาระส่งเสริมพื้นฐานทักษะ 33 หน่วยกิต กลุ่มสาระ ทฤษฎีและหลักเกณฑ์พื้นฐาน 31หน่วยกิจ กลุ่มสาระศิลปะและประวัติศาสตร์ 16 หน่วยกิต กลุ่มสาระออกแบบสภาพแวดล้อม 14 หน่วยกิต กลุ่มสาระออกแบบโครงสร้าง 18 หน่วยกิต กลุ่มสาระการออกแบบสถาปัตยกรรม 37 หน่วยกิต และฝึกงาน 3 หน่วยกิต เรียนระดับปริญญาโท 1 ปี ด้วยแผนก ก1 โครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตร่วม 36 หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค 3)ความต้องการของสังคมต่อ 10 สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง ในระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาชีพที่มีความต้องการมาก 5 สาชาวิชาได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาสภาพแวดล้อมผังเมือง และสาขาวิชาการอนุรักษ์โบราณสถาน กลุ่มสาขาวิชาชีพที่มีความต้องการปานกลางมี 5 สาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาตกแต่งภายใน สาขาวิชาการเคหะ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบสื่อโฆษณา และสาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่ต้องการมากมี 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาชาวิชาการบริหารงานการก่อสร้าง สาชาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาชาวิชาสภาพแวดล้อมผังเมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาการอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาที่ต้องการปานกลางมี 5 สาชาวิชา ได้แก่ สาขาวิขาตกแต่งภายใน สาชาวิชาการเคหะ สาชาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คือ สาขาวิชาการออกแบบสื่อโฆษณา และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

Title Alternate Appropriate architecture curriculum for the development of Laos People's Democratic Republic (LAO.P.D.R.)