อิทธิพลของ colchicine และ oryzalin ต่อการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมของสบู่ดำ

Titleอิทธิพลของ colchicine และ oryzalin ต่อการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมของสบู่ดำ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsธีระพงษ์ บุญปรก
Degreeวท.ม (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB ธ631อ
Keywordsสบู่ดำ--การขยายพันธุ์, สบู่ดำ--การปลูก, สบู่ดำ--การผลิต, ออไรซาลิน, โคลซิลิน, โพลีพลอยด์, โพลไซโทเมทรี
Abstract

สบู่ดำเป็นพืชพลังงานชนิดหนึ่งที่ให้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ เนื่องจากมีฐานพันธุกรรมแคบ การกลายพันธุ์โดยการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมได้ ซึ่งสารเคมีที่นิยมใช้ คือ สาร colchicine แต่สารชนิดนี้เป็นพิษต่อมนุษย์ แต่มีสาร oryzalin ที่เป็นสานทางเลือก ซึ่งมีความเป็นพิษต่อมนุษย์น้อย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของสาร colchicine และ oryzalin ในการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม (polyploidy) ของสบู่ดำ โดยการหยดสาร colchicine และ oryzalin บนยอดอ่อนของต้นกล้าสบู่ดำ ที่ระดับความเข้มข้น 0, 0.05, 0.10, 0.15 และ 0.20 เปอร์เซ็นต์ และระดับความเข้มข้น 0, 0.0005, 0.0010, 0.0015 และ 0.0020 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ นาน 24 และ 48 ชั่วโมง พบว่า ต้นสบู่ดำที่ได้รับสาร colchicine และ oryzalin มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตไม่แตกต่างกับต้นปกติ การหยดสารละลาย colchocine ที่ระดับความเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ และการหยดสาร oryzalin ที่ระดับความเข้มข้น 0.0015 เปอร์เซ็นต์ จะพบจำนวนต้นเททระพลอยดฺ และมิกโซพลอยด์สูงสุด และทำการทดลองโดยแช่เมล็ดสบู่ดำในสาร colchocine ที่มีระดับความเข้มข้น 0, 0.05, 0.10, 0.15 และ 0.20 เปอร์เซ็นต์ นาน 48 ชั่วโมง พบว่า ต้นสบู่ดำที่ได้รับสาร colchicine โดยวิธีการแช่เมล็ดที่ระดับความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 41.25 เปอร์เซ็นต์ ต้นสบู่ดำที่รอดชีวิตจะมีการเจริญเติบโตช้า ขนาดของปากใบของต้นสบู่ดำที่เป็นโพลีพลอยด์ และต้นดิพลอยด์มีความแตกต่างกันทางสถิติ นอกจากนี้การใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาในการตรวจสอบระดับโพลีพลอยด์ในเบื้องต้นสามารถกระทำได้ และใช้เทคนิค flow cytometry ตรวจสอบระดับโพลีพลอยด์ควบคู่เพื่อความแม่นยำ

Title Alternate The effects of colchichine and oryzalin on chromosome doubling of physic nut (Jatropha curcas L.)
Fulltext: