คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุวรรณา โกศัลวัฒน์.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณทิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Suwanna_Kosulwat.pdf (64.31 MB)
สุชาติ สุภาพิมพ์.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลนักเรียนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Suchart_Sup.pdf (9.6 MB)
สุวิชา เดชผล.  2555.  ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจคัดกรองโรคกลุ่มเมตาบอลิก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Suwicha_Detphon.pdf (1.42 MB)
สมจิตต์ อุระงาม.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยใช้พ๊อกเก็ตพีซีและกล้องเว็บแคม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) Somjit_Ura.pdf (24.7 MB)
กรรณิการ์พร กุลบุญญา.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ.  2550.  ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Areerat_Vongsuwan.pdf (60.87 MB)
บุญมี ทองออน.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและป้องกันภาวะแทรกซ้อนสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบออนไลน์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Boonmee_Thong-on.pdf (63.72 MB)
ศุภเกียรติ สร่างโศก.  2557.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น : กรณีศึกษาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Suphakiat_Srangsok.pdf (10.1 MB)
ฐชาดา ถิระโคตร.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลการเรียนและหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Thachada_Thiracoatr.pdf (42.61 MB)
ชวฤทธิ์ ตั้งเดชกุล.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ณัฐพงศ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์บริการสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Nathapong_Rungpatanachaikul.pdf (71.46 MB)
ไฉน ผลดี.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการโรงรียนบ้านโนนยาง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Chanai_Pol.pdf (19.96 MB)
วีระพงษ์ บัวเขียว.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Weerapong_Bua.pdf (8.2 MB)
ปริญญ์ทิพย์ แสนใจ.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Parintip_Sea.pdf (23.84 MB)
คำพันธ์ เสาะแสวง.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลกรณีศึกษาโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท KhampanSohsawaeng.pdf (3.58 MB)
สวัสดิ์ นาคสุทธิ์.  2550.  ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน กรณีศึกษา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Sawat_Naksuth.pdf (8.09 MB)
ปรีชา มีราช.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Preecha_Meerat.pdf (8.21 MB)
กชภูมิ ศรีละวรรณ.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร กรณีศึกษา โรงเรียนบัวงามวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Kotchaphum_Srilawan.pdf (62.86 MB)
วชิรศักดิ์ ปกาสิต.  2554.  ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำของระบบการผลิตพืชในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท) Vachirasak_Pak.pdf (17.78 MB)
ธเนศร์ บุณนิล.  2554.  ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท) Thaned_Boo.pdf (20.97 MB)
พัฒนพงษ์ บุตรภักดี.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Pattanapong_Boo.pdf (7.43 MB)
สุนันทา กสิพันธ์.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการสั่งซื้อพัสดุและการจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
โสภณ ผิวเพชร.  2550.  ระบบสารสนเทศเพื่อการออกใบรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP : Good Agricultural Practice). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารทนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Sophon_Pewpetch.pdf (8.62 MB)
ณัฐธิดา เหรียญตะคุ.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
ณัฐธิดา เหรียญตะคุ.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)

Pages