ระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ปราชญ์เกษตร

Titleระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ปราชญ์เกษตร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsพรชัย พลเยี่ยม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHC พ231
Keywordsการบริหารองค์ความรู้, นักปราชญ์เกษตร, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบสารสนเทศ, องค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม, เศรษฐกิจพอเพียง -- เกษตรกรรม
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์ความรู้ปราชญ์เกษตร ให้สามารถทำการศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยน และขยายผลขององค์ความรู้ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยระบบสารสนเทศได้ทำการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows XP ใช้โปรแกรมภาษา SQL และ PHP เป็นเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูล ติดต่อกับฐานข้อมูล และออกแบบเว็บเพจ การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ใช้วิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้งานต่อประสิทธิภาพด้านต่างๆ ของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.78 (คะแนนเต็ม 5.0) สรุปได้ว่าระบบสารสนเทศสามารถนำไปใช้งานได้อยู่ในระดับดี

Title Alternate An information system for agriculture philosopher knowledge management
Fulltext: