ระบบสารสนเทศการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับประถมศึกษา

Titleระบบสารสนเทศการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับประถมศึกษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsจิราพรรณ แก้วพิกุล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberGV จ534
Keywordsนักเรียน, ระดับประถมศึกษา, สมรรถภาพทางกาย
Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์และออกแบบระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพนักเรียนระดับประถมศึกษา 2) เพื่อพัฒนาระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยได้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วยภาษา Unified Modeling Language (UML) ใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการพัฒนาระบบ
ผลจากการศึกษาพบว่า สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องของข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบงานได้เป็นอย่างดี และเหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานประจำ ผลการประเมิน ระบบมีประสิทธิภาพกานทำงานอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.32 สามารถนำไปใช้งานได้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

Title Alternate An information system of student's physical fitness test for primary school