ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงทั่วไปของโรงพยาบาล

Titleระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงทั่วไปของโรงพยาบาล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsวินิต แก่นจำปา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ว731ร
Keywordsการบริหารโรงพยาบาล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--โรงพยาบาล, โรงพยาบาล--การบริหารความเสี่ยง
Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการเกี่ยวกับข้อมูลและประมวลผลด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วไปของโรงพยาบาลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยระบบสารสนเทศนี้ สามารถสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวน และจัดลำดับของความเสี่ยงของโรงพยาบาล ในการออกแบบและพัฒนาระบบได้เลือกใช้โปรแกรม Apache 2.2.8 เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ใช้ภาษา PHP 5.2.6 ในการพัฒนาส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลใช้ MySQL version 5.0.51bในการจัดการฐานข้อมูล ใช้ NetBeans IDE (รุ่นทดลองใช้) และ Adobe Dreamweaver CS (รุ่นทดลองใช้) ในการพัฒนาระบบและเว็บไซต์ ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศฯ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไปด้วยวิธี Black Box Testing พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ซึ่งแสดงว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานเพื่อการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลได้ในระดับดี

Title Alternate An information system for general risk management of the hospital
Fulltext: