ระบบสารสนเทศการบริหารงบประมาณสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

Titleระบบสารสนเทศการบริหารงบประมาณสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsอุณารัตน์ ลาผ่าน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHJ อ784ร 2557
Keywordsการบริหารงบประมาณสิ่งก่อสร้าง, งบประมาณ--ฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--งบประมาณ, ระบบสารสนเทศ
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงบประมาณสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผล และจัดทำรายงานสรุป สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารทราบถึงข้อมูลรายงานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารแล้วจึงบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทำการคัดลอกข้อมูลส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพื่อดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ถึงแม้ในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาการบันทึกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตก็ยังไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ได้ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลและใช้โปรแกรม MySQL เพื่อการจัดการฐานข้อมูล ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน โดยใช้วิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.65 และ ผู้ใช้งานทั่วไป พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.91 สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้ในระดับดี

Title Alternate An information system of construction budget management for the Ubon Ratchathani primary educational service area office 1
Fulltext: