ระบบพยากรณ์ดัชนีหุ้นด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลแบบซอฟต์

Titleระบบพยากรณ์ดัชนีหุ้นด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลแบบซอฟต์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsพนากานต์, ปิยะนันท์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ป621
Keywordsการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์), ระบบพยากรณ์ดัชนีหุ้น, หุ้นและการเล่นหุ้น, เหมืองข้อมูล
Abstract

วิทยานิพนธ์นี้เสนอแนวคิดใหม่ในการนำเอาการคำนวณแบบซอฟต์ใช้ในโครงข่ายประสาทเทียมแบบเรเดียลเบสิสฟังก์ชั่นในการทำนายมูลค่าหุ้นไทย โดยระบบใหม่จะทำการทำนายค่ามูลค่าหุ้นในอนาคตโดยใช้ค่ามูลค่าหุ้นก่อนหน้านี้ ระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบเรเดียลเบสิสฟังก์ชั่นโดยการคำนวณแบบซอฟต์ถูกสร้างขึ้นและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานเปรียบเทียบกับระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบเรเดียลเบสิสฟังก์ชั่น แนวคิดนี้ใช้ในการทดสอบข้อมูลจริงในช่วงสั้น ๆ ของมูลค่าหุ้นไทย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการทำงานของระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบเรเดียลเบสิสฟังก์ชั่นโดยการคำนวณแบบซอฟต์ให้ผลการทำนายที่ดีกว่าระบบเดิม

Title Alternate Stock prediction by soft computing data mining
Fulltext: