คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
PDF icon Warisda_Silaorn.pdf (2.44 MB)
PDF icon Saksri_Supasorn.pdf (1.75 MB)
PDF icon PurimJarujamrus2558.pdf (54.63 MB)
PDF icon Ampaisak_Tee.pdf (5.04 MB)
PDF icon Maliwan_Amatathongchai2553.pdf (2.75 MB)
PDF icon Maliwan_Amatatongchai.pdf (5.04 MB)
PDF icon Kittisak_Kuntiyawichai.pdf (38.74 MB)
PDF icon Maliwan_Amatatongchai.pdf (2.43 MB)
PDF icon Puttaporn_Sangthean.pdf (2.52 MB)
สิทธิชัย สมานชาติ. (2553). การย้อมสีครั่งของชาวลาวครั่งในประเทศไทย: วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความเชื่อ. อุบลราชธานี: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sitthichai_Samanchart.pdf (9.39 MB)
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. (2547). การรีดิวส์โครเมตโดยแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูง. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Pranee_Pattanapipitpisal.pdf (2.55 MB)
PDF icon Uthai_Unphim_2542.pdf (808.22 KB)
PDF icon Patreeya_Wisaijon.pdf (4 MB)
PDF icon Pawana_Pan2554.pdf (3.36 MB)
PDF icon Nara_Huttasin.pdf (2.81 MB)
PDF icon Juthamas_Jitjaroen.pdf (9.14 MB)
PDF icon Wiriya_Pho.pdf (69.95 MB)
PDF icon Pimolpan_Udompan2553.pdf (34.55 MB)
แสวง วัชระธนกิจ. (2545). การศึกษาการกระจายยากำพร้าและยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sawang_Watcharathanakit_2545.pdf (1.88 MB)
วสุ อมฤตสุทธิ์. (2546). การศึกษาการขยายพันธุ์กันเกรา. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Wasu_Amaritsut.pdf (968.68 KB)
PDF icon Wipada_Sanongraj.pdf (164.74 MB)
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์. (2554). การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Chawalit_Thinwongpitak2551.pdf (11.22 MB)
PDF icon Ampaisak_Tee.pdf (13.76 MB)
PDF icon Chawalit_Tin2555.pdf (6.67 MB)

Pages