คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา.  2552.  การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์.
มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์, ยุวากร เสนศรี, ดวงใจ นาคะปรีชา.  2553.  การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์แอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์และประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างพืชสมุนไพรไทย. PDF icon Maliwan_Amatathongchai2553.pdf (2.75 MB)
มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสนอ ชัยรัมย์, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์.  2557.  การพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม. PDF icon Maliwan_Amatatongchai.pdf (5.04 MB)
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย, วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์, สุชาติ ลิ่มกตัญญู.  2551.  การพัฒนาแผนภาพการพังทลายภายใต้แรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์. PDF icon Kittisak_Kuntiyawichai.pdf (38.74 MB)
มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสนอ ชัยรัมย์, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์, ดวงใจ นาคะปรีชา.  2555.  การพัฒนาไบโอแคโทดและไบโอแอโนดชนิดใหม่โดยใช้เอนไซม์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ. PDF icon Maliwan_Amatatongchai.pdf (2.43 MB)
พุทธพร แสงเทียน, สุมนา ราษฎร์ภักดี, อลิสา วังใน.  2557.  การฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยวิธีทางชีวภาพเชิงปรับปรุงโดยใช้หลักการเติมเซลล์ที่ถูกกระตุ้น. PDF icon Puttaporn_Sangthean.pdf (2.52 MB)
สิทธิชัย สมานชาติ.  2553.  การย้อมสีครั่งของชาวลาวครั่งในประเทศไทย: วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความเชื่อ. PDF icon Sitthichai_Samanchart.pdf (9.39 MB)
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.  2547.  การรีดิวส์โครเมตโดยแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูง. PDF icon Pranee_Pattanapipitpisal.pdf (2.55 MB)
อุทัย อันพิมพ์, บุญส่ง เอกพงษ์, สมชาย พละสาร.  2544.  การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก.
อุทัย อันพิมพ์, บุญส่ง เอกพงษ์, สมชาย พละสาร.  2544.  การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก. PDF icon Uthai_Unphim_2542.pdf (808.22 KB)
ภัทรียา วิสัยจร, มณฑา จาฏุพจน์.  2543.  การวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแบบเรียนและกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Patreeya_Wisaijon.pdf (4 MB)
ภาวนา พรมเขต, สุรศักดิ์ แว่นรัมย์, จุฑารัตน์ จิตติมณี, นิตยา ธีระวัฒนสุข, จิราภรณ์ นิลสกุล.  2555.  การวินิจฉัยการสร้างเอนไซม์เบต้าแลคตาเมส ชนิดฤทธิ์ขยายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่พบในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. PDF icon Pawana_Pan2554.pdf (3.36 MB)
นรา หัตถสิน, วีริญญา ชูราษี.  2559.  การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Nara_Huttasin.pdf (2.81 MB)
จุฑามาส จิตต์เจริญ, ประจักษ์ จันทร์ตรี.  2544.  การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกผลปาล์ม สำหรับดูดซับสารไอเสียจากโรงงานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด. PDF icon Juthamas_Jitjaroen.pdf (9.14 MB)
วิริยา พรมกอง, อภิญญา เอกพงษ์, เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด.  2551.  การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม.
พิมลพรรณ อุดมพันธ์, ใจแก้ว แถมเงิน.  2553.  การศึกษากลยุทธ์การใช้ E-tourism เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาด่านช่องเม็ก-วังเต่า และด่านช่องสะงำ-เสียมเรียบ. PDF icon Pimolpan_Udompan2553.pdf (34.55 MB)
แสวง วัชระธนกิจ.  2545.  การศึกษาการกระจายยากำพร้าและยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย. PDF icon Sawang_Watcharathanakit_2545.pdf (1.88 MB)
วสุ อมฤตสุทธิ์.  2546.  การศึกษาการขยายพันธุ์กันเกรา. PDF icon Wasu_Amaritsut.pdf (968.68 KB)
วิภาดา สนองราษฎร์, สมภพ สนองราษฎร์, วิภาวี ขำวิจิตร.  2550.  การศึกษาการจัดการมลภาวะอากาศทั้งภายนอกและภายในโรงพยาบาล. PDF icon Wipada_Sanongraj.pdf (164.74 MB)
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์.  2554.  การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกในการเชื่อมท่อพลาสติกกลม. PDF icon Chawalit_Thinwongpitak2551.pdf (11.22 MB)
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, นิรันดร์ หันไชยุงวา, ชาคริต โพธิ์งาม.  2549.  การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรด.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, ชาคริต โพธิ์งาม.  2555.  การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก. PDF icon Chawalit_Tin2555.pdf (6.67 MB)
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วิจิตร เกิดผล.  2548.  การศึกษาการแสดงออกและการกระจายตัวของ Integrin Glycoproteins ในมะเร็งท่อน้ำดี. PDF icon Nongnit_Teerawatanasuk_2543.pdf (3.51 MB)
จุฑารัตน์ คุรุเจริญ, อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์, ธนรัฐ ศรีวีระกุล.  2548.  การศึกษาการไหลของอากาศภายในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน. PDF icon Jutarat_Kurajaroen.pdf (39.13 MB)
วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อินทร์ ศาลางาม, นรินทร บุญพราหมณ์, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2536.  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตสุกรป่า. PDF icon Watcharapong_Wattanakul.pdf (704.64 KB)

Pages