การศึกษาการขยายพันธุ์กันเกรา

Titleการศึกษาการขยายพันธุ์กันเกรา
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsวสุ อมฤตสุทธิ์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB119 ว363
Keywordsกันเกรา--การขยายพันธุ์, พืช--การขยายพันธุ์
Abstract

ความแข็งแรงของต้นกล้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายพันธุ์และการอยู่รอดของต้นกันเกรา วิธีการต่างๆ ในการย้ายปลูกต้นกล้ากันเกราจากหลอดแก้วแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นต่อการย้ายปลูกต้นกล้ากันเกราจากหลอดแก้ว วิธีการย้ายปลูกโดยการเพาะเลี้ยงในกล่องพลาสติกใส เพาะเลี้ยงในถุงพลาสติกปิดมิดชิด และเพาะเลี้ยงโดยครอบด้วยถุงพลาสติกเจาะรู 4 รู มีเปอร์เซ็นการรอดตายสูงกว่าวิํธีเพาะเลี้ยงในกระบะพ่นหมอกและการไม่มีการดัดแปลงสภาพแวดล้อม นอกจากนั้นการศึกษาอิทธิพลของสารเร่งการเจริญเติบโต พบว่า NAA สามารถเพิ่มขนาดของทรงต้นได้ดี แต่การใช้ปริมาณที่มากกว่า 100 ppm.จะส่งผลให้เกิดการร่วงของใย ส่วน GA สามารถเพิ่มความสูงของต้นกล้าได้อย่างชัดเจน แต่ส่งผลให้ต้นกล้าผอมบาง ใบมีขนาดเล็กลง

Title Alternate Proppagation of Fragraea fragrans. Roxb.
Fulltext: