การศึกษากลยุทธ์การใช้ E-tourism เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาด่านช่องเม็ก-วังเต่า และด่านช่องสะงำ-เสียมเรียบ

Titleการศึกษากลยุทธ์การใช้ E-tourism เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาด่านช่องเม็ก-วังเต่า และด่านช่องสะงำ-เสียมเรียบ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2553
Authorsพิมลพรรณ อุดมพันธ์, ใจแก้ว แถมเงิน
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG155.A1 พ725
Keywordsการท่องเที่ยว, ด่านช่องสะงำ-เสียมเรียบ, ด่านช่องเม็ก-วังเต่า, ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การใช้เว็บไซต์สำหรับการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อศึกษานโยบายการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยว
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวใช้สื่อเว็บไซต์เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลก่อนเดินทางท่องเที่ยว เคยจองบริการหรือซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ชำระเงินด้วยวิธีการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ปัจจัยในการเลือกเว็บไซต์ คือ ความสะดวกในการจองและค้นหา ความปลอดภัยการชำระเงินออนไลน์และราคาสินค้า/บริการเหมาะสม มีความพึงพอใจเว็บไซต์ด้านการออกแบบเว็บไซต์ ด้านการเข้าถึงเว็บไซต์และด้านเนื้อหาในเว็บไซต์ ผลวิเคราะห์เว็บไซต์พบว่าระดับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นเริ่มต้น คือ เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างเดียวซึ่งมีมากกว่าระดับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นก้าวหน้าคือเว็บไซต์ที่ให้บริการจอง ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ และเอื้ออำนวยต่อการค้าและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้งานวิจัยได้พัฒนาเว็บไซต์ www.tourubon-sisaket.com เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลท่องเที่ยวและที่พักจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ

Title Alternate The study on E-tourism strategies to promote the businass competitive in greater Makhong sub region: a case study of Chong Mek - Wangthow and Chong Sangam - Siem Reap