การพัฒนาแผนภาพการพังทลายภายใต้แรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

Titleการพัฒนาแผนภาพการพังทลายภายใต้แรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2551
Authorsกิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย, วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์, สุชาติ ลิ่มกตัญญู
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTA683.2 ก675
Keywordsคอนกรีตเสริมเหล็ก--การออกแบบและการสร้าง, คาร์บอนไฟเบอร์, โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก--การออกแบบและการสร้าง
Abstract

รายงานวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอการพัฒนาแผนภาพสำหรับการทำนายรูปแบบการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP)) โดยในรายงานวิจัยฉบับนี้ประกอบด้วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมกำลังของคานคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้เสริม วิธีการคำนวณหากำลังดัดประลัยของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งที่เสริมกำลังด้วย CFRP และที่ไมได้เสริมกำลัง รูปแบบการวิบัติที่เป็นไปได้ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วย CFRP เทคนิคการเสริมแบบจำลองของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วย CFRP โดยใช้โปรแกรม ABAQUS 6.5-1 วิธีการดำเนินการศึกษา ผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษา สำหรับข้อมูลที่จะนำมาเป็นกรณีศึกษาในรายงานวิจัยฉบับนี้ได้อ้างอิงจากบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการทดลองของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วย CFRP และได้ทำการสร้างแบบจำลองของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วย CFRP โดยใช้โปรแกรม ABAQUS 6.5-1 ในการสร้างแบบจำลองจำนวนตัวอย่างที่ได้ทำการศึกษามี 44 ตัวอย่าง เพื่อนำผลที่ได้ไปทำการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการทดลอง ซึ่งตัวแปรที่จะส่งผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของคานอันได้แก่ ความหนา ความยาวและความกว้างของแผ่น CFRP และลักษณะการเสริมเหล็กในคานคอนกรีต ซึ่งผลการวิเคราะห์จากแบบจำลองจะนำเสนอในรูปแบบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก การแอ่นตัว รูปแบบลักษณะการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วย CFRP
ผลจากการศึกษาพบว่า แบบจำลองที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยนี้ได้ค่ากำลังดัดประลัยและรูปแบบลักษณะการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยแผ่น CFRP มีค่าใกล้เคียงกันมากกับค่าที่ได้จากการทดลองที่ได้มีการศึกษาในบทความที่นำมาอ้างอิง เมื่อนำผลการทดลองที่ทำการศึกษาในโปรแกรมทำการสร้างแผนภาพเพื่อทำนายรูปแบบการวิบัติของานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วย CFRP หลังจากนั้นทำการทดสอบความถูกต้องในการทำนายโดยใช้แผนภาพโดยนำตัวอย่างของคานคอนกรีตที่เสริมกำลังด้วยแผ่น CFRP ที่ไม่ได้ทำการศึกษาในรายงานวิจัยนี้จำนวน 2 ตัวอย่างมาทำการทำนายลักษณะการวิบัติของคานคอนกรีตที่เสริมกำลังด้วยแผ่น CFRP พบว่าผลที่ได้ออกมานั้นมีความใกล้เคียงกับค่าที่ได้นำเสนอไว้ในบทความ แสดงให้เห็นว่าแผนภาพที่สร้างขึ้นมานั้นมีความถูกต้องในระดับหนึ่ง สามารถที่จะนำไปใช้ในการทำนายลักษณะการวิบัติเบื้องต้นของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยแผ่น CFRP

Title Alternate Development of flexural failure diagram of reinforced concrete beams strengthened with externally bonded FRP plantes