การศึกษาการกระจายยากำพร้าและยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย

Titleการศึกษาการกระจายยากำพร้าและยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2545
Authorsแสวง วัชระธนกิจ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA609.A26 ส969
Keywordsการจัดซื้อยา, ยากำพร้า, โรคเอดส์--การรักษาด้วยยา
Abstract

เพื่อศึกษาชิดนากำพร้าและยาอื่น ๆ ที่โรงพยาบาลมีปัญหาในการจัดื้อจัดหา ชนิดและปริมาณของยากำพร้าและยาต้านไวรัสเอดส์ที่ต้องการใช้ รวมทั้งข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลยยากำพร้า ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลมีปัญกาในการจัดซื้อจัดหายากำพร้าหลายรายการ เช่น Pralidoxime injection benzathine pen G ซีรัมแก้พิษงู นอกจากนี้ยังพบยาที่ำม่ำด้รับการประกาศเป็นยากำพร้า แต่มีปัญหาในการจัดซื้อหลายรายการ โดยปริมาณยาที่มีความต้องการใช้ในแต่ละปีขึ้นอยู่กับชนิดยา แต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสำหรับยาต้านไวรัสเอดส์นั้นก็มีแนวโน้มของปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น ส่วนกลไกในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยากำพร้ามี 3 รูปแบบ คือ ให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ผลิต โดยสำรวจความต้องการในแต่ละปี หรือเอกชนเป็นผู้ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้เป็นผู้ผลิต โดยรัฐบาลต้องมีกลไกในการควบคุมราคา หรือให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้ผลิต เพราะมีศักยภาพ