การพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม

Titleการพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2557
Authorsมะลิวรรณ อมตธงไชย, เสนอ ชัยรัมย์, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP240 ม272ก 2557
Keywordsการวัด--เครื่องมือและอุปกรณ์, การวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์, ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์, ซัลไฟต์--การวิเคราะห์, ผลไม้--การวิเคราะห์, เครื่องดื่ม--การวิเคราะห์, เทคนิคแอมเพอร์โรเมทรี, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
Abstract

ในการวิจัยนี้จะพัฒนาซัลไฟต์เคมิคัลเซนเซอร์ที่มีสภาพไวและความจำเพาะเจาะจงสูงจำนวน 2 ขั้วไฟฟ้าโดย i) การทำอิเล็กโทรโพลิเมอร์เซซันของโพลิอะนิลีน (ANi) ในแมทริกซ์ของมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวป์ (MWCNT) และอิเล็กโตรเดพโพสิทฟิล์มของอนุภาคทองนาโน (AuNPs) บนผิวหน้าของขั้วไฟฟ้ากลาสซีคาร์บอนและ ii) ขั้วไฟฟ้ากลาสซีคาร์บอนที่ดัดแปรด้วยนาโนคอมโพสิตของมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวป์-โพลี (อัลลิลไดเมธิลแมโมเนียม คลอไรด์)-อนุภาคทองนาโน หรือ (CNTs-PDDA-AuNPs/GC) และพัฒนาขั้วไฟฟ้าไฮดดรเจนเปอร์ออกไซด์ไบโอเซนเซอร์โดยอาศัยการตึงเอนไซม์การตรึงเอนไซม์ฮอร์ชแรดิชเปอร์ออกซิเดส (HRP) ลงบนโพลิเมอร์ชนิด poly(aniline-co-o-aminobenzoic acid) หรือ p(Ani-co-o-Aba) แล้วเคลือบผิวหน้าขั้วไฟฟ้าด้วยไคโตซาน (CS) ขั้วไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ในการตรวจวัดปริมาณซัลไฟต์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซก์แบบแอมเพอร์โรเมทรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Development of new amperometric method for determination of sulfite in fruit and beverage