การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรด

Titleการศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรด
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsอำไพศักดิ์ ทีบุญมา, นิรันดร์ หันไชยุงวา, ชาคริต โพธิ์งาม
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP159.D7 อ679
Keywordsการอบแห้ง--เครื่องมือและอุปกรณ์--วิจัย, พลังงานแสงอาทิตย์, รังสีอินฟราเรด, เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์--วิจัย
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการอบเเห้งด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟาเรด
โดยในการศึกษาได้ออกเเบบ เเละสร้างเครื่องอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟาเรด
ในขนาดระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งในการศึกษาได้ทำการเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องอบเเห้ง
พลังงานเเสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรดกับเครื่องอบเเห้งที่ใช้พลังงานเเสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว
เเละการตากแดดโดยตรง

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/eresearch/b77521/abstract.pdf
Reseach Notes

ได้รับทุนสนันสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน