การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรด

Titleการศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรด
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsอำไพศักดิ์ ทีบุญมา, นิรันดร์ หันไชยุงวา, ชาคริต โพธิ์งาม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP159.D7 อ679
Keywordsการอบแห้ง--เครื่องมือและอุปกรณ์--วิจัย, พลังงานแสงอาทิตย์, รังสีอินฟราเรด, เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์--วิจัย
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรด โดยในการศึกษาได้ออกแบบ และสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรด ในขนาดระดับห้องปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรด กับเครื่องอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวสำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะเครื่องอบแห้ง ได้แก่ ระยะเวลาการอบแห้ง อัตราการอบแห้ง และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ ในส่วนของการศึกษาถึงผลของอินฟราเรด ได้ทำการทดลองควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอบแห้งของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรด 3 ระดับ คือ 50 60 และ 70°C จากการทดลองพบว่า การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรดใช้ระยะเวลาในการอบแห้งสั้น และให้อัตราการอบแห้งสูง เมื่อเทียบกับเครื่องอบแห้งที่ใช้พลังงานซึ่งจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนเมื่อควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอบแห้งให้สูงกว่า 50°C นอกจากนั้น จากการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรด มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิควบคุมภายในห้องอบแห้งเท่ากับ 60°C ซึ่งในการศึกษาได้ทำการเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งและการตากแดดโดยตรงแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว และการตากแดดโดยตรง

Reseach Notes

ได้รับทุนสนันสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

Fulltext: