การศึกษาการจัดการมลภาวะอากาศทั้งภายนอกและภายในโรงพยาบาล

Titleการศึกษาการจัดการมลภาวะอากาศทั้งภายนอกและภายในโรงพยาบาล
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsวิภาดา สนองราษฎร์, สมภพ สนองราษฎร์, วิภาวี ขำวิจิตร
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9789745231443
Call NumberRA567.7 ว648
Keywordsการกำจัดขยะ--แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, ขยะติดเชื้อ, ขยะทางการแพทย์, ขยะโรงพยาบาล--การจัดการ, โรงพยาบาล--การกำจัดของเสีย, โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์--การกำจัดของเสีย
Abstract

การวิจัยที่นำเสนอปริมาณและองค์ประกอบมูลฝอยติดเชื้อ ตลอดจนการเก็บรวบรวมและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยการใช้เตาเผา การวัดปริมาณและการทำนายการแำพร่กระจายมลภาวะอากาศหลัก อันได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และอนุภาคมลสารที่ปลดปล่อยจากปล่องเตาเผา และการวิเคราห์คุณภาพอากาศภายในอาคาร จากการศึกษาพบว่า ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ลำเลียงเข้าห้องเผาในแต่ละกะมีผลกระทบค่อนข้างมากต่อปริมาณก๊าซ CO และอนุภาคมลสารที่ปล่อยออกจากเตาเผา กรณีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ลำเลียงเข้าห้องเผาอยู่ในช่วง 100 กิโลกรัมต่่อกะ ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยและสูงสุดรายชั่วโมงของ CO มีค่าอยู่ในช่วง 3-170 ppm และ 100-6400 ผลจากการทำนายการแพร่กระจายมลภาวะด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD พบว่า ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยสูงสุดของมลภาวะทั้งสามมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ สำหรับผลการสุ่มตรวจวัดปริมาณ VOCs และเชื้อแบคทีเีีรีย พบว่า Dichloromethane มีปริมาณสูงที่สุดในทุกจุดเก็บตัวอย่าง

Title Alternate Study of hospital outdoor and indoor air plllution management