การพัฒนาไบโอแคโทดและไบโอแอโนดชนิดใหม่โดยใช้เอนไซม์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ

Titleการพัฒนาไบโอแคโทดและไบโอแอโนดชนิดใหม่โดยใช้เอนไซม์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2555
Authorsมะลิวรรณ อมตธงไชย, เสนอ ชัยรัมย์, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์, ดวงใจ นาคะปรีชา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK2931 ม271ร 2555
Keywordsเซลล์เชื้อเพลิง, เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ, เอนไซม์, ไบโอแคโทด, ไบโอแอโนด
Abstract

โครงการวิจัยนี้ศึกษาและพัฒนาขั้วไฟฟ้าชนิดใหม่ ๆ โดยใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อนำมาใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกพัฒนาขั้วไบโอแคโทดชนิดใหม่ในเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการทำให้ dioxygen (O2) เกิด electro-enzymatic reduction เป็นน้ำ (H2O) โดยใช้ nano-composite ของเอนไซม์ laccase และงานวิจัยส่วนที่สองศึกษและพัฒนาขั้วแอโนด โดยการพัฒนากระบวนการส่งผ่านอิเล็กตรอนโดยใช้ตัวนำส่งอิเล็กตรอน (mediator) ที่เป็นโพลิเมอร์นำไฟฟ้า หรือคาร์บอนนาโนทิวบ์ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าตัวนำส่งหลายชนิดที่ใช้กัน biocatalyst ที่จะใช้ในขั้วไบโอแอโนด คือ glucose oxidase และใช้การโมดิฟายด์ด้วยโพลิเมอร์หรือคาร์บอนนาโนทิวบ์ ช่วยให้การนำส่งอิเล็กตรอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพช่วยในการ catalyze ให้ glucose เกิดปฏิกิริยา oxidation ได้ดีขึ้น ขั้วไฟฟ้าไบโอแคโทดและไบโอแอโนดชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นนี้เมื่อนำมาใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพได้

Title Alternate Development of new enzyme-based biocathode and bioanodes for fuel cell application