การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก

Titleการลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsอุทัย อันพิมพ์, บุญส่ง เอกพงษ์, สมชาย พละสาร
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB353 อ221ล
Keywordsการเพาะเห็ด, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, เห็ด--ต้นทุนการผลิต
Abstract

การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็นนางรม 3 สายพันธุ์ บนอาหารวุ้นเลี้ยงเชื้อ พี.ดี.เอ และในหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง พบว่า เห็ดนางรมสายพันธุ์ฮังการีสามารถเจริญเติบโตได้เร็วที่สุดบนอาหารวุ้นเลี้ยงเชื้อ รองลงมาคือ สายพันธุ์สีขาว และนางรมภูฐาน สำหรับการเจริญเติบโตของเส้นใยในหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง พบว่า เห็ดนางรมสายพันธุ์ภูฐานสามารถเจริญได้เร็วที่สุด ส่วยสายพันธุ์สีจาวเจริญเติบโตเต็มขวดหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่างได้ช้าที่สุด

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/eresearch/Uthai_Aun2/abstract.pdf
Title Alternate Substituting pararibber sawdust with agricultural byproducts to reduce cost of mushroom production