การวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแบบเรียนและกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแบบเรียนและกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2543
Authorsภัทรียา วิสัยจร, มณฑา จาฏุพจน์
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberPE1130.T5 ภ381
Keywordsภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน, ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน--กิจกรรมการเรียนการสอน, ภาษาอังกฤษ--แบบเรียน
Abstract

ข้อสรุปจากการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะทางภาษาอังกฤษที่นักศึกษาต้องการฝึกมากที่สุดคือ ทักษะการสื่อสารแบบเผชิญหน้า อันได้แก่การฟังและพูด การเรียนที่นักศึกษาประสบผลดีที่สุดประกอบด้วยการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนด้วยตนเองนอกชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนที่ทำให้ประสบผลสำเร็จมากที่สุด คือ การทำงานเดี่ยวและคู่ ตามมาด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่มีอยู่ในแบบเรียนเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหา และระดับความยากง่ายแต่การนำทักษะไปใช้ในชีวิตจริงนั้นยังไม่เป็นที่พอใจ กิจกรรมฝึกฟังในห้องปฏิบัติการยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะเป็นการฝึกด้วยตนเอง ซึ่งแม้จะพัฒนาได้แต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะคำแนะนำการฝึกฝนด้วยตนเอง ยังไม่เพียงพอ

Title Alternate The study of students' attitudes towards Foundation English I and II at Ubon Ratchathani University