การวินิจฉัยการสร้างเอนไซม์เบต้าแลคตาเมส ชนิดฤทธิ์ขยายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่พบในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Titleการวินิจฉัยการสร้างเอนไซม์เบต้าแลคตาเมส ชนิดฤทธิ์ขยายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่พบในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2555
Authorsภาวนา พรมเขต, สุรศักดิ์ แว่นรัมย์, จุฑารัตน์ จิตติมณี, นิตยา ธีระวัฒนสุข, จิราภรณ์ นิลสกุล
Institutionวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR82.P78 ภ473
Keywordsเบต้า-แลคตาเมส, เบิร์กโฮลเดอเรีย ป์สูโดมาลลีไอ, เมลิออยโดสีส--การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ
Abstract

Burkholderia pseudomallei เป็นเชื้อสาเหตุที่ก่อโรคเมลิออยโดสีส อาการแสดงพบได้ทั้งโรคติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเฉียบพลันและการติดเชื้อเรื้อรัง ยา ceftazidime เป็นยาที่นิยมใช้ในการรักษาเพื่อกำจัดเชื้อ B. pseudomallei แต่ปัจจุบันพบรายงานการเกิดการกลับเป็นซ้ำและการรักษาที่ไม่ได้ผล วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบวิธีการตรวจคัดกรอง การหาอุบัติการณ์และการวินิจฉัยหาเชื้อ Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) producing B. pseudomallei โดยทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะต่อเชื้อ B. pseudomallei ด้วยวิธี standard disc diffusion การทดสอบ minimal inhibitory concentration (MIC) และการทดสอบ Combination disc ในเชื้อจำนวน 85 ตัวอย่างที่แยกได้จากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนพฤษภาคม 2554 พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับบันทึกผลการรักษาของผู้ป่วย ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า B. pseudomallei ไวต่อยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะยา ceftazidime ด้วยวิธี standard disc diffusion และมีค่า MIC ต่ำ (1-2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา ceftazidime หายจากโรคเพียงร้อยละ 30.31 และจากการตรวจด้วยเทคนิคโมเลกุลโดย PCR พบว่าเชื้อเหล่านี้มี Oxa และ PenA ยีน ซึ่งเป็นยีนที่สร้าง beta-lactamase enzyme แต่ยังไม่พบ ESBL producing B. pseudomallei การตรวจคัดกรองไม่สามารถตรวจพบยีนเหล่านี้

Title Alternate Diagnostics of extended spectrum beta-lactamase producing Burkholderia pseudomallei in Sappasithiprasong hospital
Fulltext: